חפש

מבנה החוק

המושג והמבנה של מערכת המשפט מוצגים בסוג של בנייה דוקטרינרית משפטית וקטגוריה הכוללת נורמות, כמו גם תעשיות ומוסדות המאחדים נורמות אלה. על פי הפרשנות הדוקטרינרית, האלמנט הבונה העיקרי הוא הנורמה. מבנה המערכת המשפטית מכיל מספר רב של הוראות שונות. הם משמשים בעת הסדרת היחסים החברתיים השונים. במקרה זה, יש כמה יחסים רגילים בין התכונות של הרגולציה לבין הפרטים של היחסים. לפיכך, מבנה החוק קובע כי הסדרת היחסים ההומוגניים מבוצעת על ידי נורמות של אותו סדר. בהתאם לכך, בתוך המשמעת משולבים כל הנורמות לענפים ולמוסדות.

מוסד משפטי הוא מערכת של נורמותצו אחד המסדיר סוג מסוים של יחסים בחברה. לפיכך, המוסד המשפטי של הקניין בתחום היחסים המשפטיים האזרחיים מיוצג בצורה של נורמות מסוג אחד, מקושרים ויחסים הקשורים לנכס. מוסדות אחרים של המשפט האזרחי וענפים משפטיים אחרים מוגדרים באופן דומה.

התעשייה מתייחסת למערכת של נורמות מאותו סדר, שנועדו להסדיר את היחסים החברתיים מסוג מסוים.

מבנה החוק, אם כן, מספק הבדל מינים לידי ביטוי על ידי מוסדות בתוך אותו ענף. קיים הבדל בין קבוצות נורמות עצמאיות יחסית.

ישנם סניפים של פרוצדורלייםחוק מהותי. הקטגוריה השנייה כוללת קומפלקס של נורמות אזרחיות, עבודה, פליליות ואחרות. הסניף הפרוצדורלי כולל שורה של הוראות אזרחיות, פליליות, פרוצדורליות ואחרות.

הסניפים והנורמות של המשפט המהותי קובעיםחובות וזכויות מקוריים של הנושאים בתחום מסוים של הסדרת היחסי. במקרה זה, הוראות פרוצדוראליות ותעשייה לחזק נהלים, לפיהם כללים מהותיים מיושמים, אחריות והזדמנויות של משתתפים של הליכים משפטיים.

תקנות סדר דין, תת-ענפים, ענפיםמוסדות לספק את הוודאות המשפטית הנדרשת של היחסים של שחקנים שונים בשלבים שונים של אכיפת החוק, pravoustanovitelnoy ופעילויות אכיפת החוק. הודות לנורמות אלה, כל מבנה החוק רוכש ערבות משפטית בתחום מימוש החירויות וזכויות הפרט.

בתוך המגזרים תת מגזרים נוצרים. יחד עם זאת, מבנה החוק מניח את היווצרותם של תת-תחומים דיוניים או חומריים מתאימים בתוך המגזרים החומריים.

אלה רכיבים גדולים יחסית של התעשייהלאחד קבוצה של מוסדות משפטיים הומוגניים. לעתים קרובות, נוצר בתחילה על בסיס מספר (או אחד) מוסדות משפטיים, תת הסקטורים (תחת מספר תנאים) בהדרגה להיות עצמאיים ביחידות עצמאיות חדשות.

בספרות המשפטית החלוקהמשמעת על הכיוון הציבורי והפרטי. לכן, הענפים של המשפט הציבורי מוגדרים. הם כוללים מכלול של נוהל פרוצדורלי, פלילי, פלילי, חוקתי, מינהלי, אזרחי. ענפי המשפט הפרטי כוללים, למשל, אזרחיים.

יש לציין כי הפרדת הציבורכיוון פרטי במשמעת נטל על ידי עורכי דין רומיים. הפרדת המורכבות של הנורמות הציבוריות התאימה לעיקרון שבו התבססה ההלכה הרומית. נושא הדיסציפלינה כלל (יחד עם לימוד החוק בכלל) את המחקר המתאים של הרשות הציבורית (פרשנות משפטית והבנה של המדינה).

  • דירוג: