חפש

סוגי חוק

סוגי חוק - אלמנטים מבניים של המשפטמערכות, שכל אחת מהן היא מערכת של נורמות משפטיות מסוימות המסדירות יחסים חברתיים קיימים. כל המינים קשורים, למרות הבדלים בחשיבות ובמבנה. הופעתם של סוגים חדשים של חוק היא תוצאה טבעית של שינויים חברתיים-פוליטיים במדינה, שכן סיבוך היחסים הקיימים בחברה מחייב הקמתם של רגולטורים משפטיים וחברתיים חדשים.

במערכת המשפט של רוסיה, הענפים העיקריים של החוקהם מדינה, משפט מנהלי, אזרחי ופלילי. עם זאת, ישנם מינים חשובים באותה מידה שניתן להתייחס אליהם באופן עצמאי וללא תלות באמור לעיל. ביניהם - מס, בנקאות, מכס, איכות הסביבה ועוד.

בשיטת המשפט נבחרה ההלכה הפרוצדורלית ומהותית, אשר ניתן להכליל גם במושג "סוגי ענפי המשפט".

לכן, לענפים של חוק מהותי אפשר לשאתעבודה, חוקתית, אזרחית, עבודה ופלילית. הם מכילים נורמות המחזקות את העקרונות הכלליים של התנהגותם של נושאי החוק ונוצרים על פי כללי חוק מהותי. אלה מגבשים את הרכב היחסים המשפטיים ומאפיינים את חובותיהם וזכויותיהם של הנבדקים.

סוגי המשפט הפרוצדוראלי הם אלהיש להם אופי ניהולי ומסדירים את הנוהל ליישום זכויות וחובות. כללי המשפט הפרוצדורלי קובעים את מעגל הנושאים המשתתפים בתהליך, מפרטים את חובותיהם וזכויותיהם, קובעים את גבולות הזמן ליישום אמצעים פרוצדורליים מסוימים וכן הלאה. החוק הפרוצדורלי כולל חוק פרוצדורלי אזרחי, משפט פלילי ובוררות.

סוגים בסיסיים של החוק ומאפייניהם

החוק החוקתי מסדיר את היחסים,אשר מתעוררים בדרך כלל להצלחתו המוצלחת של הסדר החוקתי, ביצירתם של גופים ממלכתיים, בגיבוש זכויותיהם וחירויותיהם של האזרחים, בקביעת מעמדם המשפטי ובצעדים אחרים. השיטה השלטת היא שיטת תיקון המרכיבים. מקורות: חוקה, חוקי הפדרלית הפדרלית, מספר חוקים פדרליים בסיסיים.

נושא המשפט המינהלי הואיחסים חברתיים הנובעים מיישום ממשל המדינה. הייחודיות של סוג זה של חוק היא כי הנורמות שלה מוסדרים במידה רבה יותר על ידי פעולות של הרשות המבצעת. שיטות: כוח וכניעה, חובה. מקורות: קוד עבירות מנהליות, חוקים "על נשק" ו"משטרה ".

המשפט הפלילי עוסק ביחסי ציבור הקשורים לביצוע פשעים. השיטה העיקרית היא הצו, המקור של החוק הפלילי - החוק הפלילי.

החוק הפיננסי, בתורו, מסדיריחסי בנקאות, פעילות בנקאית, וכן גבייה של אגרות ומסים שונים. השיטה העיקרית היא גם שיטת הכרחי. המקורות העיקריים הם קוד המס, חוק התקציב, הבנקים והפעילות הבנקאית ועוד.

נושא המשפט האזרחי - רכוש אישיאו יחסי לא-מקרקעין, המבוססים על שוויון, אוטונומיה של רצון ועצמאות רכושם של המשתתפים. השיטה השוררת בחוק זה נקראת דיספוזיטיבית, והמקור העיקרי הוא הקוד האזרחי. סוגי המשפט האזרחי כוללים סניפים שונים של כיוון זה, והם תלויים בסוג מסוים של עבירות אזרחיות ודרכים לפתרונן.

סוגים אחרים של חוק (ראשי): (יחסי עניינים אישיים הנובעים בקשר עם קרבת משפחה), עבודה (עוסק ביחסים חברתיים הנובעים ממכירת עבודה), נוהל פלילי (נושא ביחסים פליליים) וחוק פרוצדורלי אזרחי (יחסים בעת הטיפול במקרים ליטיגציה אזרחית).

  • דירוג: