חפש

תוכן של זכות הקניין: שלישיה של אלמנטים - סמכות של הנושא

המכון לזכויות קניין כולל נורמות,השייכים לענפי משפט שונים. התקנות המסדירות סוג זה של יחסים נכללות בענפי הניהול, העבודה, המיסים ואחרים. הוראות היסוד נקבעו על ידי החוקה של הפדרציה הרוסית. מסמך זה מתקן את הטפסים, הנושאים והאובייקטים של הזכות הזו. בנוסף, החוקה מכריזה על הגנת המדינה של מוסד זה.

תוכן הבעלות
זכות הבעלות מובנת באובייקטמשמעויות סובייקטיביות. במקרה הראשון, היא נחשפת כהזדמנות חוקית הניתנת לאכיפה להשתמש בכל הסמכויות הכלולות בתוכן של קטגוריה זו, בתוך הגבולות המותרים לפי שיקול דעתה. במקרה השני, זה אומר מערכת של נורמות אשר קובע את שייכות הדברים לנושאים מסוימים.

תוכן הבעלות הואשילוב של היבטים של הביטוי שלה. זה כולל החזקה, שימוש וסילוק. היעדר של לפחות אחת מסמכויות אלה אינו מאפשר את החלת המונח "בעל" עליו.

תחת החזקה היא הזדמנות להחזיקרכוש. יסוד זה, הכלול בתוכן זכות הבעלות, משמעו את ההוראה המשפטית של מציאת האובייקט המהותי בניהול הכלכלי בפועל של האדם. הנושא בעל אפשרות זו נקרא הבעלים.

תוכן הנכס
כלול בתוכן הבעלות"הרשות" של הצו פירושה אישור לשנות את הבעלות על אובייקט מהותי, כמו גם את מטרתו ומצבו. בעל הכוח הזה יכול להרחיק דבר בכל אמצעי (אפילו להוריש אותו) או להרוס אותו.

תחת זכויות הקניין הכלולות בתוכן"כוח" שימוש פירושו האפשרות לנצל את המתקן בכל דרך שהיא, הנהנה ממנו. כוח זה קשור בדרך כלל עם החזקה.

הבעלים, לעומת זאת, מחזיק לא רקהיכולות המפורטות. הוא יכול להשתמש אובייקטים חומריים למימוש מטרות יזמות. היכולת להרחיק רכוש על פי חוזה נכללת גם בזכות הבעלות. התוכן של הקטגוריה המוגנת על ידי החוקה נחשף גם בצורה של העברת ערך חומרי לניהול אמון.

בעלות על התוכן
במקרה של המיקום החוקי של הנכס,אשר אינו הבעלים, לאדם זה יכולות להיות אפשרויות משפטיות כל כך לאורך כל החיים וירושה של השטח או שימוש מתמיד בו (כולל בצורה של הקלה). זה כולל ניהול תפעולי או ניהול כלכלי של המתקן.

התוכן של הנכס חל רק על אובייקטים של העולם החומר. לכן, המחבר, הזכות לחיים או לתנועה אינה שייכת לקטגוריה הנחקרת.

כיום במשפט האזרחי ישנן שלוש צורותרכוש: מדינה, פרטי ועירוני. הראשון, בתורו, מחולק פדרלי ואזורי. הרכוש העירוני אינו רכוש המדינה, משום שהרשויות המקומיות מופעלות על-ידי אוכלוסיית המינהל-טריטוריאלית באמצעות בחירת הגורמים הרלוונטיים.

  • דירוג: