חפש

סעיף 229 לחוק העונשין. גניבה או סחיטה של ​​סמים נרקוטיים או חומרים פסיכוטרופיים

מחזור של תרכובות נרקוטיים / פסיכוטרופיים,צמחים ומרכיביהם בהם הם נמצאים, הוא מוסדר בקפידה. בשל הפרת הוראות החקיקה בתחום זה, יש לנקוט באמצעים שונים של אחריות. עונש פלילי, בפרט, הוא הוקם עבור גניבה או סחיטה של ​​סמים נרקוטיים או חומרים פסיכוטרופיים. סעיף 229 קובע סנקציות על מעשים אלה. הבה נבחן את התכונות שלו.

סעיף 229 של הפדרציה הרוסית

יצירות ועונשים

לסחיטה / גניבהתרכובות נרקוטיות / פסיכוטרופיות, צמחים / חלקים מהם, שבהם נמצאים תרכובות אלה, עומד העבריין בין 3-7 שנות מאסר. בנוסף לעונש זה, חלק 1 של סעיף 229 של החוק הפלילי של הפדרציה הרוסית מאפשר לאדם להטיל הגבלה על חירות עד 1 גרם.

סנקציה למעשים אלה הופכת קשה יותר אם הם מחויבים:

 • כמה אזרחים בהסכמה מוקדמת.
 • בכפוף לשימוש במצב השירות.
 • עם שימוש בפעולות אלימות שאינן מוכרות כמסוכנות לבריאות / לחיים, או לאיומים בשימוש בהן.
 • במידה משמעותית.

על בסיס החלק השני מואשמים בין 6 ל -10 שנות מאסר. בנוסף, ניתן למנות את הדברים הבאים:

 • אוסף של עד 500 אלף רובל. או בסכום ההכנסות לתקופה שלא תעלה על 3 ליטר.
 • עד שנה של הגבלת חופש.

ההתקפות שנקבעו בחלקים 1, 2 עשויות להתבצע:

 • קבוצה מאורגנת.
 • בשיעור זה נחשב גדול על ידי בריטניה.
 • עם שימוש במעשים אלימים המהווים איום על בריאות / חיים, או על איום השימוש בהם.

סעיף 228 229 של הפדרציה הרוסית

עבור מעשים כאלה, החלק השלישי של סעיף 229 של החוק הפלילי של הפדרציה הרוסית קובע את האחריות. אשם פונה 8-15 שנות מאסר. לפי שיקול דעתו של בית המשפט בנוסף ניתן להזכיר:

 • קנס של עד 500 אלף רובל. או שווה להכנסה של 3 גרם.
 • עד שנתיים של הגבלת חופש.

בעת ביצוע המעשים הנ"ל בסכום שלהמוכרים כגדולים במיוחד, עומדים בפני 15-20 שנות מאסר וקנס נוסף של עד מיליון ר '. או על ידי גביית סכום ההכנסה מעל 5 שנים או על ידי הגבלת חופש עד 2 שנים או ללא סנקציות שנקבעו.

סעיף 229 לחוק הפלילי עם הערות

הפשע הנורמלי הואסכנה ציבורית מיוחדת. האיום על החברה נובע מכך שחומרים (פסיכוטרופיים / נרקוטיים), צמחים ומרכיביהם המכילים תרכובות אלה מועברים מבעלייהם החוקיים לגופים המשתתפים בסחר בלתי חוקי של פריטים אלה או מכורים לסמים. בנוסף, נזק נוסף עלול להיגרם לבריאותו ולחייו של הקורבן.

עבירות, המעוגנות 1 ו 2 חלקים של סעיף 229 של החוק הפלילי של הפדרציה הרוסית, נחשבים חמורים, וגם חלקים 3, 4 - חמורה במיוחד.

מטרת החדירה לציבור.יחסים הקשורים להבטחת בריאות הציבור והמוסר הציבורי. אובייקט אופציונלי (נוסף) הוא רכושו או בריאותו של קורבן מסוים.

סעיף 229 1 של הפדרציה הרוסית

נושא המעשה

הם חומרים השייכים לאדם אחר.(חומרים זרים). לאדם האשמה אין זכות כלשהי (לא שנוי במחלוקת ולא תקף), בין אם הם מסומנים על המחיר הקמעונאי.

מידת הסיכון לחברה אינה משמעותית.כמות ההשפעה הגנובה אינה. לפיכך, כמות קטנה של חומרים גנובים לא יכול לשמש בסיס להעברת פשע המפורט בסעיף 229 של החוק הפלילי של הפדרציה הרוסית לקטגוריה של לא פלילית בגלל חוסר משמעות.

הקורבנות

נושאים עם פעולות פליליותהמבצעים אינם מוגדרים במסגרת הנטייה של חלקי אמנות. 229 לחוק העונשין. הקוד הפלילי של הפדרציה הרוסית בכללותה אינו מספק אינדיקציה בנורמות של סימני הפצועים.

נראה כי הקורבנות יכולים להיות:

 • אזרחים וארגונים בעלי חומרים רלוונטיים מבחינה משפטית או בלתי חוקית;
 • עובדים שיש להם הסמכות להוציא לפועל מסמכים המעניקים הזדמנות לרכוש את הכספים או החומרים באופן חוקי;
 • אזרחים שיש להם גישה לנושא עבירה;
 • נושאים אחרים אשר חובות העבודה שלהם קשורה במחזור החוקי של האמצעים והתרכובות המתאימים, צמחים שבהם חומרים אלה נמצאים.

סעיף 229 1 של החוק הפלילי של הפדרציה הרוסית

החלק האובייקטיבי

סעיף 229 לחוק העונשין קובע 2 שיטות לביצוע מעשה: על ידי סחיטה או גניבה.

זה האחרון צריך להיות מובן בלתי חוקי.נסיגה מכוונת מכוונת של נושא הסגת גבול מחזקתו של אחר (חוקי או בלתי חוקי). הבעלים של חומרים, אמצעים, צמחים (אלמנטים שלהם) המכילים אותם עשוי להיות מדינה, ארגון ציבורי, מוסד, מפעל (הבעלות לא משנה), כמו גם אזרח.

גניבה תהיה אוסף של צמחים,תחת שליטה בפדרציה הרוסית, או בחלקים שלהם על קרקע חקלאית, כולל בשימוש חוקי על ידי מפעלים ויחידים, כמו גם על ידי אזרחים שלא כדין.

תכונות ההסמכה

אם הצמחים נאספים מאתריםצמיחה טבעית, המעשה נחשב רכישה בלתי חוקית תחת סעיף 228 של החוק הפלילי של הפדרציה הרוסית. 229 הנורמה של הקוד, בהתאמה, אינו חל. אם באותו זמן סימנים של יעד מכירות נחשפים, החדירה היא הוכשרה כהכנה זה על פי החלק הראשון של המאמר 30 ואמנות. סך הכל 228.1.

 סעיף 229 של הפדרציה הרוסית עם הערות

אם האשם אסף את הצמחים (החלקים שלהם) מאתרי הנטיעה המלאכותיים לאחר השלמת תקופת האספקה ​​וההסרה הרשמית משטחי ההגנה, הפעולות אינן מהוות את הרכב הגניבה.

כאשר אדם גנב את התרכובות הוא נעצר, הצמחים (אלמנטים שלהם), כי הם מוגבלים במחזור, בעת העברת אותם על פני הגבול המדינה, מעשה נוסף נופל תחת סעיף 229.1 של החוק הפלילי.

קוד הפלילי של הפדרציה הרוסית: נסיגה

זוהי תכונה חובה.הונאה, שוד, שוד, גניבה. כאשר בעל או גוף אחר נלקח מכלל שליטה, נושא הפשע מוגן או אחראי, הוא הניח להיות חשאי או פתוח, אלים או לא אלים, בלתי חוקי לוקח ו מקבל הזדמנות להשליך את הנושא על פי שיקול דעתו.

בזבוז או הקצאה של פעולות כאלה אינם מלווים. הם מניחים רק את הערעור של הנושא לטובת העבריין.

ללא תשלום

נסיגה / מחזור של חומרים צריך להיות חופשי. הפקדה אינה מעידה על החזרת הפריט בעין, פיצוי ערכו בכסף או בדברי ערך אחרים.

סעיף 229 גניבה או סחיטה של ​​סמים נרקוטיים או חומרים פסיכוטרופיים

הפטור מוכר גם כחסר, שבו ניתן פיצוי לא פרופורציונלי פחות עבור האובייקט.

ההשלכות

הם מורכבים בגרימת נזק לרכוש לבעל החומרים. גודלו מתבטא בערך של נגנב.

חייב להיות קשר בין פעולות שמטרתן התקף לבין השלכות שליליות.

מועד השלמת המעשה נקבע בלפי הצורה (השיטה) בה בוצעה. ההתקרבות נחשבת מלאה ברגע של תפיסה מיידית של האובייקט והאשמה בפועל של האשמים להיפטר ממנו לפי שיקול דעתו.

סחיטה

היא מרמזת על הדרישה הבלתי חוקית של האשמים להעביר לו או לנושא אחר את החומרים המוגבלים במחזור, את הצמחים / אלמנטים שלהם המכילים אותם, תחת איום:

 • שימוש באלימות;
 • נזק, הרס רכוש;
 • הפצת מידע המפחיד את כבודו / כבודו של הקורבן (קרוביו של הקורבן), מידע אחר שעלול לגרום נזק לו או לקרוביו.

סימנים חובה

האיום חייב להיות אמיתי ומזומן. האחרון אומר שזה היה באמת פנה אל הקורבן. המציאות של האיום קשורה למידת השפעתה על הנפש של האדם.

229 סעיף של החוק הפלילי של הפדרציה הרוסית

סחיטה בסיכון של התפשטותמידע המבזה את הזהות של הקורבן, צריך להיחשב הדרישה של העברת חומרים, צמחים (אלמנטים שלהם), מוגבל במחזור, מלווה איומים לחשוף מידע על פשע, התנהגות בלתי הולמת שבוצעו על ידי הקורבן או קרוביו. עם הכישורים, זה לא משנה אם מידע זה נכון או לא.

 • דירוג: